Reservering

Gelieve onderstaand reserveringsformulier in te vullen en te versturen.  Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op om het tijdstip van levering te overleggen.

reserveringsformulier

Bouwdrogerverhuur ARTO com.v.

Kloosterstraat 104 bus 4

2275  Gierle

Tom : 0497 / 85 98 58

info@bouwdrogerverhuurarto.be

BTW : BE 0765.907.941

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
1. De Huurder zal de bouwdroger en/ of ventilator en toebehoren (hierna genoemd “Goederen”) uitsluitend gebruiken
voor het doel waarvoor deze bestemd is. De Huurder zal met de Goederen omgaan als een goede huisvader en zal
tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag van de Goederen.
2. De Huurder verklaart bekend te zijn met de werking van de Goederen en erkent dat de Goederen beantwoorden aan
het doel waarvoor hij de Goederen huurt.
3. De Huurder erkent hierbij dat de Verhuurder hem heeft ingelicht over het gebruik van de Goederen.
4. De Verhuurder verklaart de Goederen onbeschadigd en in goede staat te bezorgen aan de Huurder.
5. Indien zich tijdens de huurperiode een storing of schade aan de Goederen voordoet of bij verlies of diefstal van de
Goederen, dient de Huurder dit direct te melden aan de Verhuurder. Het is Huurder verder niet toegestaan zelf
storingen of schade aan de Goederen te verhelpen en / of reparaties uit te voeren aan de Goederen, tenzij dit
uitdrukkelijk tussen Verhuurder en Huurder werd overeengekomen.
6. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de Goederen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan,
is voor rekening van de Huurder. De Huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal
van de Goederen. Hij zal de Verhuurder binnen de 24 uur inlichten en hem vergoeden tegen de nieuwwaarde.
7. De Huurder neemt verder alle werkings- en onderhoudskosten te zijnen laste voor de gehele duur van de huurperiode
en zal de Goederen bij het einde van de huurperiode in perfecte staat, enkel rekening houdend met de normale
gebruiksslijtage, aan de Verhuurder teruggeven.
8. De Huurder verklaart de Goederen niet verder te verhuren aan derden.
9. De Huurder draagt de contractuele en wettelijke risico’s van de zgn. producten- en dienstaansprakelijkheid voor de
gehele duur van de huurperiode alsook alle aanspraken die derden jegens de Huurder in verband met de Goederen
doen gelden.
10. Na het einde van de huurperiode dient de Huurder de Goederen terug te geven in de staat waarin het zich bevond
bij de start van de huurperiode. Indien niet tijdig wordt teruggegeven, is de Verhuurder gerechtigd om de Goederen
te gaan afhalen op het adres waar deze gestald staat. De Huurder dient aanwezig te zijn bij de teruggave van de
Goederen. Indien de Huurder niet aanwezig is, zullen eventuele vaststellingen van schade, zoals gedaan door de
Verhuurder, bindend zijn.
11. De Verhuurder behoudt ook steeds het eigendomsrecht zodat noch de Huurder, noch derden eigendomsaanspraken
kunnen laten gelden tenzij er een overeenkomst tot verkoop werd opgesteld door de Verhuurder.
12. Partijen komen hierbij overeen dat op de laatste dag van de huur een factuur zal opgemaakt worden voor de
betreffende huurperiode, dewelke binnen 8 dagen vanaf datum factuur dient betaald te worden op de bankrekening
van de Verhuurder met n° IBAN: BE47 0689 4111 8780; BIC: GKCCBEBB.
Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, zal er vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder enige
voorafgaandelijke aanmaning, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd zijn op jaarbasis. Bijkomend zal een
forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn.
13. De Verhuurder kan de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en teruggave van de Goederen
verlangen indien:
– Huurder de Goederen voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de Goederen bestemd zijn;
– Huurder de verplichtingen voortvloeiend uit deze huurovereenkomst niet naleeft;
– De Goederen beschadigd worden;
– bij verlies of diefstal van de Goederen.
Voormelde gevallen hebben de ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg, onverminderd de rechten van de
Verhuurder op schadevergoeding, zowel voor ontijdige contractbreuk als voor gebeurlijke beschadiging van de
Goederen.
Tevens is de Huurder alle daaruit vloeiende kosten verschuldigd alsook de huurgelden tot op datum dat de Goederen
terug ter beschikking zijn van de Verhuurder.
14. Partijen komen hierbij overeen dat deze huurovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen
met betrekking tot de geldigheid, uitlegging of uitvoering van deze Huurovereenkomst, zullen uitsluitend beslecht
worden door de rechtbanken van Turnhout.
15. Ingeval van beslagname op de goederenvan de huurder zal deze het verhuurcontract op het geleverde materiaal
laten gelden en de verhuurder onmiddellijk verwittigen. De kosten hiervan zullen doorgerekend worden aan de
huurder.
16. Het gebruik van de goederen is volledig op risico van de huurder (inclusief vandalisme en diefstal).
17. Ook zal hij aansprakelijk worden gesteld voor schade die is aangebracht door derden. De huurder is ertoe gehouden
het gehuurde goed te verzekeren voor alle mogelijke risico’s en dient hierbij uitdrukkelijkde verhuurder als
medeverzekerde te vermelden. Dit geld eveneens voor schade die het gevolg is van onzichtbare gebreken.
18. De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik en het dagelijks onderhoud.
19. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, door het verkeerd
gebruik, overspanning of verkeerde aansluiting. De machiene mag enkel bediend worden door bevoegd personeel,
welke op de hoogte zijn van de juiste werking.
20. Bij ontvreemding, diefstal, brand of niet terug brengen wordt het gehuurde goed gefactureerd.

Bel ARTO nu